НББ-ийн аутсорсинг үйлчилгээг сайжруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

НББ-ийн аутсорсинг үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлж, түүнийг сайжруулах боломжийг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс