Компьютерийн суурь мэдлэгт мультимедиа хичээлийг нэвтүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан Мэдээлэл технологи, мэдээллийн систем хичээлийн мультимедиа гарын авлага бий болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч