Бүс нутгийн хөгжилд олон улсын худалдаа нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын бүс нутгийн хөгжлийн хандлагыг судлаж түүнийг гадаад зах зээлд холбох арга замыг илрүүлэхэд оршино.Энэ талын судалгаа онолын сэтгэлгээний түвшинд хийгдсэн зүйл мэр сэр байвч гадаад худалдааны ажилбартай уяж гаргасан ойлголт хараахан үгүй байна

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч