Боловсролд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг зохистой хувиарлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой хуваарилаж, сурагчдын сурах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, орчин үетэй хөл нийлүүлэн алхах боломж бүхий цахим номын сан бий болгох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч