Банкны зээлийн эрсдлийн үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монголын банкны зээлийн эрсдэлийн үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалснаар чанаргүй зээлийг бууруулах арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч