Байгууллагууд хамтарсан логистик ашиглах боломж
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагуудын хүрээнд хамтарсан логистикийг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч