Арилжааны даатгалын байгууллагад удирдлагын бүртгэлийг хэрэгжүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад арилжааны даатгалын үйл ажиллагаа нь санхүүгийн зах зээлийн шинэ хэлбэр болно. Түүний бүтэц үйл ажиллагаанд санхүүгийн бүртгэл хараахан нэвтрээгүй байгаа нь судлах шалтгааныг нөхцөлдүүлсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч