Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Хүн бүрийн байнгын хэрэглээ болсон гар утасыг сонгон авч түүний хэрэглэгчдийн худалдан авалтанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, санал, зөвлөмжийг гаргах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч