Хүний нөөцийн төлөвлөлт

Бүтээлийн тайлбар

Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын /АМГТХЭГ/-ын хүний нөөцийн нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шинэ нөхцөлд тохирох хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсруулах зорилго тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч