Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд өртөг, зардлын мэдээлэл чухал болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Удирдлагын шийдвэр гаргалтанд өртөг зардлын мэдээлэл хэр чухал болохыг судлан тодруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч