Оюутны анхаарлын шилжилтийн хөгжил хийсвэр сэтгэхүйд нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Оюутны анхаарлын хөгжлийн түвшинг судалж, Логик сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинд нөлөөлөх боломжийг судлан тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч