Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Оюутнуудын мэдээллийн технологийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэхэд дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээл, их, дээд сургуулийн хүрээнд судалж байгаа мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээл чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

Контентын хэсгээс