Монголын картын хэрэглээ

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий нийтээр төлбөр тооцоог бэлэн мөнгөөр хийх нь багасч картыг төлбөрийн хэрэглээнд шилжиж байгаа өнөө үед манай улсад картын хэрэглээний хөгжил, картын зах зээлийн цар хүрээ ямар байгааг судлах зорилгоор энэхүү судалгааг хийлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч