Монгол, Англи хэлний газар нутгийн нэрийн хэлбэр, утга зүйн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол, Англи газар нутгийн нэрийн судалгааны товч тойм , Монгол, Англи хэлний газар нутгийн нэрийн бүрэлдэхүүн ба утга зүй, Англи , Монгол хэлэн дэхь газар нутгийн нэрийн хэлзүйн хэлбэр, бүтэц

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч