Монгол улсын үнэт цаасны зах зээлийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлд оролцогч брокер диллерын компаниудын хүний нөөц, ашигт ажиллагааны талаар харьцуулсан судалгаа хийхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч