Экстрополляцийн аргаар борлуулалтыг таамаглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагууд нь өөрийн үйл ажиллагааг зөв оновчтой удирдахын тулд өнгөрсөн үйл ажиллагааныхаа алдаан дээр сүрэлцаж ирээдүйн чиг хандлагыг төсөөлдөг байсан бол өнөө үед математик , статисткийн аргыг ашиглан үйл ажиллагаагаа бодитойгоор төлөөлөх болжээ

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч