Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Нягтлан бодогч хүнд зайлшгүй байх чадваруудын нэг нь Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж, түүндээ үнэлэлт дүгнэлт өгч чаддаг байх ёстой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч