Маркетингийн төлөвлөгөө

Бүтээлийн тайлбар

“Маркекингийн төлөвлөгөө” гэсэн энэхүү сэдвийн хүрээнд компаний үйл ажиллагаанд маркетингийн төлевлөгөөний гүйцэтгэх үүрэг, зах зээлийн байдал, маркетингийн төлөвлөгөөний оновчтой багцыг бүрдүүлэх боломж, нөхцлийг судлан маркетингийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх зорилго тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч