Боловсролын байгууллагын бүтээмжийн хэмжилт

Бүтээлийн тайлбар

Бүтээмж нь аливаа эдийн засгийн системийн үйл ажиллагааны үр ашгийн нэгтгэсэн үзүүлэлт бөгөөд тухайн системийн бүх төрлийн тухайлбал хөдөлмөр, капитал, материал, мэдээлэл, цаг хугацаа , менежерийн ур чадвар зэрэг ашиглалтын байдлыг илэрхийлдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч