Хамсарсан зардлыг хуваарилж, үндсэн болон бүтээгдэхүүний өртөг тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Илэнхэн” ХХК нь улаанбуудай тариалж, гурил үйлдвэрлэдэг бөгөөд үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн нь хамсарсан шинжтэй тул зардлыг зүй зохистой ангилан бүртгэж хуваарилах, бүтээгдэхүүний өртөг тооцох асуудлыг авч үзэх шаардлагатай байна. Өнөө үөд зардлыг зөв зохистой ангилж бүртгэх, өртгийн объектод хуваарилах арга зүй зохистой бус байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч