Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл, түүний ач холбогдол

Бүтээлийн тайлбар

 Газар өмчлөн авах шийдвэрээ авсан иргэд үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлэхгүй байгаа шалтгааныг тодорхойлж, түүнээс гарах зарим арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс