Тэмээн аялал бүтээгдэхүүн болох нь

Бүтээлийн тайлбар

1. Монголын аялал жуулчлалын салбарт тэмээн аялал бүтээгдэхүүний зах зах зээлд судалгаа хийж, түүний үр ашгийг дээшлүүлэх

2. ТЭМЭЭГ хамгаалах, өсгөх боломжийг нээх.

“Тэмээн аялал” бүтээгдэхүУн бий’ болгох, түүнийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулах арга замыг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч