Санхүүгийн тайлан шинжилгээ ,түүний арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн ч гэсэн хөгжиж байгаа эдийн засагтай манай улс орны хувьд компаний ашигт ажиллагааг бодитоор шинжилж чадахгүй байгаа нь манай улсын эдийн засаг, улс төр, нийгэм , соёлын хүрээ тэдгээрийн онцлог, бусад улс орноос ялгагдах дүр төрх байгааг харуулж байгаа юм. Иймээс өөрийн орны хөрсөнд тохирсон санхүүгийн шинжилгээг хийх нь чухал юм.

Контентын хэсгээс