Нийтийн хоолны үйлдвэрлэлийн маркетинг

Бүтээлийн тайлбар

Нийтийн хоолны газрын хоол үйлдвэрлэлийн бодлогийг боловсронгуй болгож үүний үндсэн дээр алсын хараатайгаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжлийн шинэ гарцыг нийтийн хоолны газруудад хэрэгжүүлэх санал, дүгнэлтийг боловсруулах. Маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах бий болгох.

Контентын хэсгээс