Кассын программ Super pos

Бүтээлийн тайлбар

Цаг хором бүрд хөгжиж буй энэ мэдээлэл технологийн салбарын дэвшилтэд ололтуудыг ашиглан “SUPER POS” программыг хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой байдлаар хийхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч