Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагын өнөөгийн чиг хандлагыг судлан тэдгээрт тулгамдаж буй гол саадуудын нэг болох чавдарлаг хүний нөөцийг шилж сонгох, түүнийг идвэхижүүлэх, сургах гэх мэт хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг оновчтой хийснээр бизнес эрхэлэхэд гарцыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч