Дэлгүүрийн техник эдийн засгийн үр ашгийн тооцоололт

Бүтээлийн тайлбар

Жижиглэн худалдаа амжилтанд хүрэхэд түлхэц болох дэлгүүрийн гадаад дотоод дизейн болон дэлгүүрийн техник эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолон, түүнд шинжилгээ хийн, үнэлгээ дүгнэлт өгөхийг зорилоо. Уг зорилгын хүрээнд доорх зорилтуудыг дэвшүүлэн тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч