Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн стратегийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

“Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн стратегийг тодорхойлох нь” сэдэвт ажлаар Монсам ХХК-ний стратеги, санхүүгийн стратегитай танилцаж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид ямар стратеги баримтлан ажиллаж болох боломжийг судлан хувилбаруудыг боловсруулж, оновчтой стратегийг сонгох зорилго тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч