Аутсорсинг монголд нэвтрүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

 Аутсорсингийн онол арга зүйг судалж улмаар НББ-ийн аутсорсинг түүнийг Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломж арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч