ААНОАТ-н хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

ААН-н хяналт шалгалтыг сайжруулснаар төсвийн орлогод аж ахуйн

нэгжээс орох татварын хувь хэмжээ нэмэгдэх боломжийн талаар өөрийн санал дүгнэлтийг гаргах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч