Оффис дахь бүтээмж дээшлүүлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Өрсөлдөөнд амжилт олох гол үндэс нь улс орон, байгууллага бүрийн хувьд ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх явдал бөгөөд бүтээмжийг өсгөж чадснаар эдийн засгийн үйл ажиллагаа сайжирч, үр ашиг нэмэгдэж, ард түмний амьжиргааны түвшин дээшилж инфляцийг бага түвшинд барих боломж нээгдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч