Компьютер график

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад компьютер график их хөгжиж байгаа энэ үед хамгийн хэрэгцээтэй мэргэжил нь компьютер графикч болоод байна. Энэ мэргэжпээр манай улсад сургалт явуулж байгаа байгууллага, сургууль тоотой хэдхэн байгаа. Мөн ном сурах бичиг нэн ховор байгаа нь сонирхогчдыг сурах үйл явцыг нь ихээхэн зогсонги байдалд оруулж байна. Орчин үед гадаад телевиз, кино урлагт энэ мэргэжлийг их ашиглаж байгаа. Харин Монголд энэ мэргэжпээр сургалт явуулж байгаа газар маш цөөхөн, түүнийг суралцах нөхцөл нь бүрдээгүй, өөрийн хэл дээр ном сурах бичиг байхгүйн улмаас энэ мэргэжлээр мэргэжилтэн цөөн бэлтгэгдсэн байгаа. Хэрвээ энэ мэргэжлээр хүмүүс мэргэших юм бол манай улсын телевиз, кино урлаг маш их хөгжиж гадаадын телевиз, кино урлагийн хүрээнд очих боломжтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч