Арилжааны банкны зээл, зээлийн үйлчилгээний бодлого түүний онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Энэ үеийг зарим эрдэмтэд банкны сүйрлийн үе байсан гэж нэрлэдэг байна. Энэ гашуун туршлага дээр тулгуурлан дээрхи алдаа дутагдлуудыг засан залруулж, банкны системийн бүтцийн өөрчлөлтийг олон улсын байгуулагуудын тусламжтайгаар хийж макро эдийн засгийн байдал тогтворжихын хирээр банкуудын зээлжүүлэлт 2000 оноос сайжрах хандлагатай болж эхэлсэн. Мөн Төв банкнаас зээлийн харьцааг зохицуулах хууль эрх зүйн актуудыг чангатгах замаар банкуудьп! үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр байнга ажилласаар байгаа билээ.

Контентын хэсгээс