Синглиш ба түүний стандарт англи хэлнээс ялгагдах онцлогийг үгийн сан, хэл зүй, авиа зүйн түвшинд судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэтхэг - Европын язгуурын ямар ч хэлний дотроос англи хэлний авиа зүйн дуудлагын асуудал гажралт ихтэй байдаг нь түүхэн явцдаа өнөөгийн нэн шинэ англи хэлний үе шат бүрэлдэн тогтох хүртэл англи хэлний бүтэц, 'үгийн санд 100 орчим өөр хэлний нөлөө орсонтой гарцаагүй холбоотой юм

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч