Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чанарын дугуйланг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа пүүс компаниуд нь өрсөлдөх чадвар нь түүний зах зээлд эзлэх байр суурь, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, бүтээмж дээшлүүлэх арга чадвараар тодорхойлогдоно. Улс орны хөгжилд түүнийг бүрдүүлж буй иргэд, байгууллагын бүтээмж дээшлүүлэлт чухал ач холбогдолтой болохыг өнөөдөр дэлхий дахинд хөгжлөөрөө гайхуулж байгаа “Азийн бар” хэмээн нэрлэгддэг Япон, Өмнөд Солонгоо, Сингапур, Хонконг зэрэг орнуудын туршлага харуулж байна.

Контентын хэсгээс