Монограф-Үнэлгээний онолын хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн үнэлгээний онол, практикийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр бизнесийн үнэлгээний онолын суурь үзэл баримтлал, орчин үеийн чиг хандлагын хүрээнд судалгаа явуулах, Монгол улс дахь бизнесийн үнэлгээний эрх зүйн орчин, эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх, бизнесийн үнэлгээний өнөөгийн практик үйл ажиллагааг, судлан, дүгнэсэн болно.