Хувийн сургуулиудыг төрөөс зохицуулах шаардлага (нөлөөллийн баримт бичиг))
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч хувийн байгууллагын сургалт, үйлчилгээг дан ганц зах зээлийн шаардлага, суралцагчийн эрэлт хэрэгцээг хангахад бус харин олон нийтийн сайн сайхны төлөө, тогтвортой хөгжлийн үзэл санаанд нийцсэн байдалтай хөгжүүлье гэвэл холбогдох бүх зохицуулалтад онцгой анхаарал хандуулах нь зүйтэй хэмээн хүний эрхийн иргэний нийгмийн байгууллагууд үздэг бөгөөд уг үзэл баримтлалыг энэхүү нөлөөллийн баримт бичгээс унших боломжтой.

Контентын хэсгээс