Тэгш хамруулах боловсрол, хүүхэд хамгааллын сайн туршлага

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхэд бүрийг төрмөл чадавхид нь тултал хөгжүүлэх, дотор нь нуугдаж байгаа эрдэнэс бүрийг илрүүлэн нээхэд туслах багшийн мэргэжлийн “мэргэн ухаан”-ыг, сургуулийн хүүхэд бүрийг тэгш хамруулах, амжилттай сургах хүчин чармайлтыг бид баримтжуулан бусадтай хуваалцах, санаа өгөх, урам зориг төрүүлэх зорилготой товхимол юм. Тэгш хамруулан сургах тогтолцоо нь хүүхэд боловсролын тогтолцоонд зохицохоос илүү боловсролын тогтолцоо хүүхдэд зохицохыг баталгаажуулахын тулд боловсрол, орон нутгийн, сургуулийн түвшинд өөрчлөлтийг дэмждэг гэдгээрээ хүний эрхэд ээлтэй билээ.

Контентын хэсгээс