Үе тэнгийн дарамт, дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх аргачлал (гарын авлага)

Бүтээлийн тайлбар

Сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлого болон Боловсролын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх журамд заасан үе тэнгийн дарамт, дээрэлхэлийг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургууль дээр үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг заасан байдаг. Тиймээс Боловсрол эвслийн гишүүд өөрсдийн мэдлэг, туршлагад суурилан энэхүү хэрэгжүүлж болохуйц санаагаар дүүрэн аргачлал, гарын авлагыг боловсруулав. Сургууль дээрх хүчирхийлэл, ялангуяа үе тэнгийн дарамт дээрэлхэлт нь сурлагын амжилт, хүүхдийн хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд сөрөг нөлөөтэй тул сургуулийн хамт олны оролцоотой хэрэгжих үйл ажиллагаануудыг багш, гэр бүлийн гишүүд, суралцагч гэсэн 3 оролцогч талд зориулан тодорхойлсон байдаг.

Контентын хэсгээс