Ойн бяцхан сургууль

Бүтээлийн тайлбар

Бага насны хүүхдүүд шатрын цагаан толгойг сайн эзэмших чадвартай бөгөөд ялангуяа цогц уран нүүдлийн хараа үлэмж түргэн хөгждөг нь нотлогдсон байна. Одоо шатар сурахад зориулсан олон ном гарч байгаа боловч ихэнхдээ дунд насны хүүхдүүдэд зориулагджээ. Тэгвэл энэхүү сурах бичиг нь 5-7 насны хүүхдүүдийг шатар тоглож сурахад нь туслах болно.

Контентын хэсгээс