Улс төр судлал (Сурах бичиг)

Бүтээлийн тайлбар

Улс төрийн боловсрол нь оюутан залуусыг нийгэм-улс төрийн үйл явцад шинжлэх ухаанчаар хандах, аливаа улс төрийн асуудлыг олон өнцгөөс харах чадвар эзэмшүүлж, бие даасан улс төрийн итгэл үнэмшил, улс төрийн соёлтой бие хүн төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг. Мөн иргэний нийгмийн харилцааг хөгжүүлэх, улс төр дэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд оюутан суралцагсдад улс төрийн онол, практикийн мэдлэг чухал ач холбогдолтой байдаг. Энэхүү улс төр судлалын сурах бичиг нь лекц, семинарын сэдвүүд болон холбогдох схем, зураглал, хэлэлцэх асуултууд, сорил, бие даалтын ажлаар гүйцэтгэх илтгэл, рефератын сэдвүүд, нэмэлт унших материал, нийтлэл зэргийг багтаасан болно.

Контентын хэсгээс