Ердийн дифференциал тэгшитгэлийн симуляци

Бүтээлийн тайлбар

Шинжлэх ухааны олон салбарын загварчлалд өргөн хэрэглэгддэг дифференциал тэгшитгэлийн шинжилгээг Matlab програм ашиглан хэрхэн гүйцэтгэж болохыг танилцуулсан.

Контентын хэсгээс