Хэл шинжлэлийн удиртгал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сурах бичиг нь хэлний онолын суурь мэддэг, ойлголт, ухагдахууныг багтаасан 10 бүлэг, 108 зүйлтэй. Бүлэг тус бүр сэдэвтэй холбоотой онолын суурь ойлголт, ухагдахууны тодорхойлолт, үзэл баримтлал, томьёоллыг багтаасан ерөнхий онол; тухайн сэдвийн агуулгыг нэмж баяжуулах манай орны болон гадаадын эрдэмтдийн бүтээлийг бүрэн эхээр нь болон хэсэгчлэн оруулсан эх зохиол; сэдвийн хүрээнд мэдэх шаардлагатай монгол, орос, англи нэр томьёо, мэдпэг бататгах, хянахад чиглэгдсэн асуулт, даалгавар, дэлгэрүүлж унших ном зохиолын жагсаалт бүхий дасгал, дадлага гэсэн бүтэцтэй.

Контентын хэсгээс