Монголын Их хаадын зарлигийн дээжис

Бүтээлийн тайлбар

Хүн гүрнээс эхлэн их хаадын зарлигийг оруулсан болно.

Контентын хэсгээс