Монголын Их Хаад (2-р боть)

Бүтээлийн тайлбар

Монголын Их Хаан "Өгэдэй хаан, Гүюг хаан, Мөнх хаан"-ы тухай өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч