Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2020

Бүтээлийн тайлбар

Өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлан бол уралдаан биш, харин эрх бүхий байгууллагаас явуулсан бодлого, үйл ажиллагааны бодит үр дүнгийн үзүүлэлт гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тайлангаас аймгийнхаа хөгжлийн ямар үзүүлэлт нь хангалттай байгааг, ямар нь хангалтгүй байгааг олж харах боломжтой.

Контентын хэсгээс