Биткойн: Хэрэглэгчээс хэрэглэгчид хүрэх цахим мөнгөний систем

Бүтээлийн тайлбар

Бид итгэлцэлд найдалгүйгээр хийж болох электрон гүйлгээний тогтолцоог санал болголоо. Өгүүлэлд эхлээд дижитал гарын үсгээс үүсэх зоосны энгийн хамрах хүрээг танилцуулсан ба энэ нь өмчлөлд тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх ч давхар зарлага гаргахаас сэргийлэх аргагүй бол бүрэн бус гэдгийг ч дурдсан. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд гүйлгээний олон нийтэд нээлттэй түүхийг бүртгэх нийцтэй байдлыг ашигладаг, үнэнч сүлжээнд оролцогч нар CPU-н хүчний ихэнхнийг хянадаг тохиолдолд дайралт хийгч тооцооллын хувьд ямар нэгэн өөрчлөлт хийх боломжгүй болдог, хэрэглэгчээс хэрэглэгчид хүрэх сүлжээг санал болгож байна.

Контентын хэсгээс