Хайрын орон зай (Гутгаар дэвтэр)

Бүтээлийн тайлбар

Энэ номд үнэний тулгуур мэдлэгийг эзэмшиж, элэнц хуланц нарынхаа авъяасыг өвлөсөн ер бусын эмэгтэйн тухай үргэлжлүүлэн өгүүлэх болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч