Даогийн хайрын нууц (Янаглах урлаг)

Бүтээлийн тайлбар

Энэ ном дэлхийн олон хүний сонирхлыг ихэд татсан “Эрэгтэй хүний мэдвэл зохих даогийн хайрын нууц” номын үргэлжлэл юм. Үүнд орчин үеийн даогийн мастер Мантэк Чиагийн сургуульд судалдаг “хайраар анагаах” аргын онол, арга барилыг тусгасан байна.