Сурагчдын анхаарлын төвлөрөлд даамын сургалтаар нөлөөлөх арга

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхэд бүрийн суралцахуйг дэмжих арга зүйг хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч буй өнөө үед багшаас судалгаанд суурилсан арга зүй, хандлагын өөрчлөлтүүдийг шаардаж байна. Зургаан настны гол хэрэгцээнь тоглох үйл байдаг бөгөөд тэдэнд “би бүхнийг чадна” гэсэн эго үзэл давамгайлдаг.

Контентын хэсгээс